Twój koszyk jest pusty

O nas

O_NAS 

Wydawnictwo Pallottinum jest wydawnictwem katolickim, którego właścicielem prawnym jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) Prowincja Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu.

Pallottinum rozpoczęło swoją działalność w Poznaniu w 1948 r., jednak aktywność wydawnicza Księży Pallotynów została zapoczątkowana już w roku 1908 wydaniem we Lwowie, w Wydawnictwie „Polonia”, czasopisma „Królowa Apostołów”. Pierwsze pozycje książkowe ukazały się w Cieszynie już w 1913 r. Szeroko znaną i prężną działalność wydawniczą – jako jedno z naczelnych apostolskich zadań statutowych – prowadzili pallotyni w okresie międzywojennym. Od 1927 r. oficyna (wydawnictwo i drukarnia) mieściła się w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu 71. Ukazało się wtedy wiele książek oraz czasopism, między innymi: dziennik „Polak – Katolik” i periodyki: „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, „Rodzina Polska”, „Królowa Apostołów”, „Apostoł wśród Świata”. Cała działalność wydawnicza miała na celu kształtowanie i ugruntowanie świadomości religijnej i patriotycznej. Osobną dział pracy wydawniczej stanowiły Kalendarze Królowej Apostołów. Wśród modnej w latach międzywojennych literatury kalendarzowej oddały niemałe usługi polskiej kulturze religijnej.

Po II wojnie światowej pallotyni zakupili w Poznaniu działkę ze stojącymi na niej barakami. Urządzono w nich kościół, kilka mieszkań oraz rozpoczęto sprowadzać proste maszyny drukarskie, inicjując w ten sposób działalność drukarską i wydawniczą. Mimo problemów z ówczesnymi władzami (komunistycznymi), rozpoczęto druk książek religijnych. Pomimo dwukrotnej konfiskaty mienia, niszczenia i wywożenia urządzeń przez oddziały milicji obywatelskiej, prace wydawnicze i drukarskie trwały. 

Tematyka i profil wydawniczy kształtowały się powoli i ostatecznie skrystalizowały się w latach sześćdziesiątych. Jak każde wydawnictwo, zgodnie zresztą z osiągnięciami swego międzywojennego poprzednika, Pallottinum miało ambicje i chciało korzystać z pełnej skarbnicy katolickiego piśmiennictwa ojczystego i światowego w każdym jego rodzaju i kształcie literackim. Dlatego też wydawało: książki specjalistyczne, naukowe, podręczniki uniwersyteckie, albumy, mszały, śpiewniki, modlitewniki, księgi liturgiczne, a także literaturę o tematyce religijnej oraz różne pomoce duszpasterskie.

W zakresie literatury pięknej wydano m.in. dzieła Zofii Kossak (Krzyżowcy, Suknia Dejaniry, Gość oczekiwany, Bez oręża, Król trędowaty), Gustawa Morcinka (Byli dwaj bracia), Jana Dobraczyńskiego (Wybrańcy gwiazd, Święty miecz), Władysława J. Grabskiego (Rapsodia świdnicka, Saga o Jarlu Broniszu), Jerzego Zawieyskiego (Pokój głębi, Owoc czasu swego, Dramaty), Jana Parandowskiego (Mój Rzym), Romana Brandstaettera (Psałterz). Główna jednak działalność Wydawnictwa Pallottinum dotyczy książek religijnych. Z serii wydawniczych na uwagę zasługują: Komentarz do Pisma Świętego Starego Testamentu pod red. ks. prof. Stanisława Łacha i Komentarz do Pisma Świętego Nowego Testamentu pod red. ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, a po jego śmierci – ks. prof. Feliksa Gryglewicza. Nad całością patronat sprawował Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapoczątkowana w 1961 r. seria obejmuje 24 tomy. Z okazji 50-lecia pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia wydany został także 6-tomowy Komentarz pastoralno-teologiczny do Biblii Tysiąclecia pod redakcją o. prof. Hugolina Langkammera. W Wydawnictwie Pallottinum rozpoczynali działalność literacką wybitni pisarze, m.in.: Leszek Prorok, Zbyszko Bednorz, Jerzy Zawieyski, Zbigniew Pędziński, Tadeusz Kudliński, ks. Jan Twardowski, bp Kazimierz Romaniuk. W ramach pomocy seminariom duchownym i wyższym uczelniom katolickim wydawana została seria „Amateca” obejmująca podręczniki teologii katolickiej. Od 1972 r. ukazywała się seria wydawnicza „Powołanie człowieka”, omawiająca z punktu widzenia różnych dziedzin teologii szeroko rozumianą tematykę człowieka i jego sytuację religijną po Soborze Watykańskim II. Przez trzy lata ukazywało się w Pallottinum czasopismo „Concilium”, a obecnie w jego miejsce wydawany jest Międzynarodowy Przegląd Teologiczny „Communio”.

Ponieważ w okresie wzmożonej reformy liturgicznej nieodzowną rzeczą było posiadanie wydrukowanych w ojczystym języku tekstów liturgicznych dla kapłanów i wiernych, Pallottinum wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski rozpoczęło wydawanie ksiąg liturgicznych: Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich, Lekcjonarzy (8 tomów), Liturgi Godzin (brewiarz), a także dokumentów kościelnych: Dokumentów Soboru Watykańskiego II – wersja polska i polsko-łacińska, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Złotą kartę Wydawnictwa stanowi Biblia Tysiąclecia – pierwszy polski przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych. Pierwszy egzemplarz tej Biblii przekazany został ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu – Prymasowi Polski w dniu 2 sierpnia 1965 r. Obecnie oferujemy piąte jej wydanie. Biblia Tysiąclecia została uznana za oficjalny tekst Kościoła Katolickiego w Polsce i do dziś wykorzystywana jest w księgach liturgicznych.

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i zmiany polityczne w kraju, zniesienie cenzury i ograniczeń w zakupie papieru i sprzętu drukarskiego ożywiły znacznie działalność wydawniczą. Kolejne pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny zaowocowały serią pozycji książkowych pod tytułem: "Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski" (6 tomów) oraz wydawaniem dokumentów papieskich, encyklik, adhortacji i listów.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. wybudowano nowe budynki i zakupiono kolejne maszyny drukarskie i introligatorskie.

Wydawnictwo zatrudnia doświadczony zespół redakcyjny, posiada własną drukarnię offsetową wraz z introligatornią oraz przygotowalnię.

Mamy nadzieję, że Pan Bóg pozwoli nam dalej pracować dla Jego chwały i zbawienia dusz.

PALLOTTINUM

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok